Angående Vägverkets statistik för väg 250


Vägverkets statistik enligt Förstudien:
Digitalt underlagsmaterial från Vägverket avseende olyckor, trafikflöden, kartor mm,
 inhämtad under perioden september 2005 - november 2005.

Följande period har granskats:
På sträckan mellan Kungsör och Köping har det under perioden januari 1995 till december
2004, det vill säga under 10 år, inträffat 43 polisrapporterade olyckor med personskador.

Om man redovisar den bild som visar var olyckorna har skett får man följande:
(räknar olyckssymbolerna i bilden Förstudien sid 9)
Olycksnivå Antal Majaskeka 1:a kurvan vid Kungsör Korr antal
  dödsolycka 2 2
  svårt skadade 13 6+2 2 3
  lindrigt skadade 25 7+2 1 15
  viltolycka 3 3
  SUMMA 43 13+4 3 23

 
Uppenbart är det i princip två saker som sticker ut i statistiken.
Dels den så kallade Majaskeka-korsningen v250/v572. Får man verkligen bygga sådana korsningar?
Och första kurvan vid Kungsör. Kanske ett vinterproblem och inget för ett mitträcke?
 
Följande tabell finns med i Förstudien sid 9 :

Vägverkets egen kommentar:
Ett mått på trafiksäkerhetsnivån på en väg kan uttryckas med hjälp av en dss-kvot. Den
redovisar antalet dödade och svårt skadade i förhållande till trafikmängd och väglängd. Nor-
malvärdet på dss-kvoten för en vanlig 13-metersväg ligger på cirka 0,05. På aktuell sträcka
uppgår dss-kvoten till 0,09 undantaget olyckorna i korsningen med väg 572, mot Valskog. En
förklaring till den höga dss-kvoten kan vara den höga medelhastigheten som vid stickprov-
smätningar legat upp mot 96-97 km/timme längs aktuell sträcka.


I Förstudien redovisar man Skadeföljd som antalet personer som skadats - inte antalet olyckor med viss utgång!
Den övre tabellen från bilden i Förstudien redovisar enbart antalet olyckor i sig - inte antal personer.
Därför är det svårt att jämföra tabellerna - t.ex hur Majaskeka-olyckorna slår på skadeföljden.
 
Ingen information om årstid eller väglag finns redovisat.
 
Ingen kommentar om hur trafiksituationen har förändrats när väg 56 inte går mellan Kungsör och Köping längre.
(vilket borde leda till mindre trafik och därmed färre olyckor kan man tänka)
 
Intressant - att Trafikverkets statistik för 2005-2010 visar lägre antal olyckor (=normal olycksstatistik).
Trafikverket kommentar detta med att det är den normala variationen som man ser.
(detta besked gavs som svar på fråga vid möte i Kungsör den 24 januari 2012)
Kunde man kanske få se en liknande tabell som i Förstudien för perioden 2005-2010?
 
Kanske skulle man ha angett i sin statistik att det finns något som heter normal variation?
Och som kan vara ganska stor - uppenbart!
Det som var dubbelt så farligt blir plötsligt normalt!
 
Man kan visa mycket med statistik...!
 
Man undrar ju verkligen vad som egentligen är sant - eller hur?