om Mitträcke på väg 250 Kungsör - Köping

Trafikverket var i Kungsör den 24 januari 2012 för att övertyga de boende i området om att mitträcke är det enda alternativet.
Länsstyrelsen har nu i dagarna beslutat om att så skall ske.
 
Som huvudsaklig grund för beslutet anför Länsstyrelsen den statistik som Trafikverker har presenterat.
 
Den visar (enligt Trafikverket) att det är en nästan fördubbling av antalet olyckor på vägsträckan jämfört med andra vägar.
Statistiken är från perioden 1995-2004.
 
Vid mötet i Kungsör framkom att under perioden 2004-2010 var antalet olycker i stort sett normala.
På frågan om hur det kunde komma sig blev svaret att det var den naturliga variationen. Den kan tydligen uppgå till storleksordningen 50%.
 
Enligt statistiken från 1995-2004 har nästan hälften av olyckorna inträffat på två platser.
Dels vid första kurvan sett från Kungsör, dels vid Majaskeka-korset.
Statistiken redovisar inte vid vilken årstid som olyckorna har inträffat.
 
Med tanke på att man tillmäter statistiken så stor betydelse är det intressant att notera att det bara är statistiken från 1995-2004 som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut. En statistik som dessutom Trafikverket uppenbart själva egentligen anser att man nog skall ta med en nypa salt på grund av vad man kallar för naturlig variation.
 
Genom att bygga en rondell vid Majaskeka-korset (en korsning som idag är helt trafikvidrigt byggt) trollar man egentligen bort alla olyckor som ligger över vad som anses som normalt för vägstandarden ifråga.
 
Detta sammantaget med det motstånd i alla dess former som finns från både boende och kommun borde beslutet med viss sannolikhet inte ha fattats. Speciellt kanse inte på de redovisade grunderna.
 
Jag kan dessutom notera att Trafikverket hade en tämligen enögd inställning till mötet den 24 januari.
Nämligen den att de boende och kommunen inte förstod varför det är så viktigt med ett mitträcke. Myndigheten Trafikverket vet nämligen bäst. Detta oavsett vilka argument som framförs.
 
Tydligen även Länsstyrelsen kan jag tycka.
Nu har uppenbart Länsstyrelsen fattat sitt beslut.
På vilka grunder - egentligen?
 
  6 april 2012
  Arne Ljungdahl
  (boende i Kungsör)